fbpx

Algemene Voorwaarden

Kvk-nummer: 08009936 B.T.W. nr.: NL 805588097B01

Artikel 1: Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV producten zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert dan willen wij u vriendelijk verzoeken geen gebruik van deze site te maken.

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV zijn vrijblijvend en Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV . Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3: Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Via Ideal en via credit card. Valse bestellingen en oplichters: Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV zal in dit geval de gegevens van betrokkenen doorgeven aan de politie. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zal Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV de prijzen hanteren van het moment van de bestelling. Voor iedere volgende bestelling of extra bestelling van de huidige bestelling wordt de nieuwe verhoogde prijs gehanteerd. Indien u betaalt met een cadeaubon, welke onbeperkt geldig is, wordt het bedrag direct verrekend bij de ‘kassa’ als u een bestelling plaatst. Mocht u een hogere besteding hebben dan uw cadeaubon aangeeft, dan kunt u bijbetalen via de verschillende betalingsmogelijkheden.

 

Artikel 4: Levering
Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV zal zodra de betaling voor een bestelling op de bankrekening is bijgeschreven de bestelling binnen 5 werkdagen versturen. Echter Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV gedragen. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV niet retour genomen. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde, in de originele staat als hierboven vermeld, terugbetalen. Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

 

Artikel 5: Verzendkosten
U draagt bij in de verzendkosten voor bestellingen tot € 75,-. Deze bijdrage is € 3,95. Boven een bestelling van € 75,- draagt Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV zorg voor de verzendkosten. Verzend kosten buitenland zie verzend- en betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met webshop@hesselinkkoffie.eu . Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden en voor uw rekening worden vervangen. Waarbij de verzendkosten voor retourneren en opnieuw verzenden door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV voor uw rekening komen. Op de door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV . Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV kunnen worden uitgesloten.

 

Artikel 9: Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV dan wel tussen Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV , is Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV .

 

Artikel 10: Persoonsgegevens
Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

 

Artikel 11: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12: Diversen
Indien u aan Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Koffiebranderij J.W. Hesselink & Zn BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Afrekenen

Geen producten in je winkelmand.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten en verder gaan